0

Lição 4

1. कश्चिद् कुमारः कतिपयान् दिवसान् न्यग्रोधपादपस्य छायायां वने धयानं आचर्य तापसस्य अल्पां पर्णशालां गत्वा तं तापसं अवदत् । कश्चिद् — m. 1/1 ( किम् + चित् ) — um / algum कुमारः — m. 1/1 ( कुमार ) [...]

0

Nomes

Titulo S D P 1 रामः रामौ रामाः v हे राम हे रामौ हे रामाः 2 रामम् रामौ रामान् 3 रामेण रामाभ्याम् रामैः 4 रामाय रामाभ्याम् रामेभ्यः 5 रामात् रामाभ्याम् रामेभ्यः 6 रामस्य रामयोः रामाणाम् 7 रामे [...]