0

Gaṇeśa Caturthi 2017

गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् । ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आ नः श्रृण्वन्नूतिभिः सीद सादनम् ॥ gaṇānāṃ tvā gaṇapatiṃ havāmahe kaviṃ kavīnāmupamaśravastamam । [...]

0

Guru-Purnima 2017

गुकारस्त्वन्धकारोवै रुकारस्तन्निवर्तकः। अन्धकारनिरोधित्वात् गुरुरित्यभिधीयते॥ gukārastvandhakārovai rukārastannivartakaḥ| andhakāranirodhitvāt gururityabhidhīyate|| A sílaba “gu” [...]