0

Gaṇeśa Caturthi 2017

गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् । ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आ नः श्रृण्वन्नूतिभिः सीद सादनम् ॥ gaṇānāṃ tvā gaṇapatiṃ havāmahe kaviṃ kavīnāmupamaśravastamam । [...]

3

Os Vedas são Politeístas?

आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम् । सर्व देव नमस्कारः केशवं प्रतिगच्छति ।। ākāśāt patitaṃ toyaṃ yathā gacchati sāgaram । sarva deva namaskāraḥ keśavaṃ pratigacchati ।। Assim como a água que [...]

página 1 de 2